Vedtægter og regulativ

 

Vedtægter definerer vandværkets formål, og hvilke rettigheder og pligter medlemmerne har. Vedtægterne indeholder således regler om bl. a :

 • Medlemmernes rettigheder, pligter og hæftelse
 • Regnskabs- og budgetforhold
 • Bestyrelse
 • Generalforsamling
 • Stemmeret og afstemninger
 • Tegningsret
 • Opløsning
 • Ikraftrædelse

Vedtægter skal vedtages på generalforsamlingen. Vedtægter skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen

 

Regulativet er vandværkets leveringsbetingelser til forbrugerne og indeholder regler om bl.a.

 • retten til forsyning,
 • bestemmelser om forsynings- og stikledninger,
 • opsætning af vandinstallationen og afregningsmålere samt
 • betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Regulativet er godkendt af Skanderborg Kommune