Takstblad 2022

Alle priser er i kr. excl. moms

Anlægsbidrag indenfor bestående ledningsnet 
Dim. (mm) Hovedanlægs-bidrag Forsynings-bidrag Stiklednings-bidrag Tilslutnings-afgift
32 4.500 11.146 15.200 30.846
40 4.900 12.260 16.720 33.930
50 5.445 13.486 18.392 37.323
63 5.990 14.835 20.231 41.056
75 6.589 16.318 22.254 45.161

 

  Fast afgift pr. år/enhed Variabel afgift pr. m3 Statsafgift pr. m3 Drikkevands-beskyttelse pr. m3
Enfamiliehus / rækkehus mv. 600 6,00 6,37 1,00
Lejlighed 600 6,00 6,37 1,00
Enfamiliehus i åben land 600 6,00 6,37 1,00

 

Gebyrer Kr.
Gebyr for aflæsning af måler 125
Gebyr ved for sent indsendelse af selvaflæsningskort 125
Gebyr ved første rykker efter manglende betaling 125
Gebyr ved anden rykker efter manglende betaling 250
Gebyr ved genåbning p.g.a. restance + påløbende omkostninger 550
Gebyr vedr. flytning 125
Gebyr for ejendomsoplysninger 250

 

Ved forsyning af ejendomme med mere end én boligenhed som lejligheder, andelsboliger eller  lignende gennem samme stikledning, betaler 1. boligenhed fuldt anlægs-/tilslutningsbidrag, mens der pr. efterfølgende boligenheder, betales hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag.

Der kan aftales pris og antal enheder for tilslutning til industri, landbrug, institution og lignende. Tilslutningsafgiften betales før påbegyndt arbejde. Tilslutningsafgift i åben land fastsættes efter afstand, antal tilslutninger, tilslutningstype samt dim. af vandledning, dog således at vandværket altid er udgiftsneutral.

Vandafgiften opkræves 2 gange årligt. 

Der kan tappes vand fra tappestation på vandværket efter måler ved henvendelse til vandværket for registrering og udlevering af nøgle til skab. Prisen på vand fra tappestationen er 15,00 pr. m3 + moms, som betales efter aftale.

Hvis ikke vandregningen er betalt efter anden rykker er vandværket berettiget til at lukke for vandet i henhold til regulativ § 16.1.4.

 

Fra og med 2021 opkræves et bidrag til drikkevandsbeskyttelse til Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde. Bidraget skal primært finansiere dyrkningsaftaler Skanderborg Kommune indgår med lodsejere i særligt sårbare grundvandsdannende oplande som udpeges i kommunens indsatsplaner.