Home

                    

Indvindingsforhold

Gl. Hørning Vandværk har en indvindingstilladelse på 350.000 m3/år. Tidligere var tilladelsen på

600.000 m3/år. I løbet af 1990´erne faldt indvindingen meget fra ca. 500.000 til nu ca. 300.000 m3/år.

Vandværket består af i alt 6 indvindingsboringer, som alle ligger på adressen på Møllevænget 45 i

Hørning by. På figur 1 er vist et kort med boringernes indbyrdes placering. En kort beskrivelse af

boringerne er opført i nedenstående tabel 1, hvor typiske træk vedrørende indvindingsforhold,

geologi og vandkemi er fremhævet.

Figur 1 Kort med angivelse af Gl. Hørning Vandværks indvindingsboringer samt forløb af profilsnit

for vandværkets boringer.

 

Geologiske forhold

Geologien i nærområdet omkring Hørning er generelt opbygget med et op til 20 m tykt lerdæklag

(moræne). I dette lerlag findes der flere tynde sandlag med en begrænset udbredelse. Under leret

findes et øvre, frit magasin med tykkelser på 10-22 m (smeltevandssand). Mellem det øvre magasin

og et nedre magasin findes et udbredt lerlag (miocænt glimmerler) med tykkelser på 9-17 m. Det

nedre, spændte magasin har en tykkelse på 10-15 m (overvejende kvartssand). Tykkelsen af

magasinet er usikker, da flere af boringerne ikke har gennemboret sandet. Under det ”nedre”

sandlag findes igen glimmerler. Dette ler antages at være den nedre begrænsning for i hvor stor

dybde, der kan findes vandførende lag i undergrunden i området omkring selve Hørning. Figur 2

viser et VØ-gående profilsnit af vandværkets boringer.

Hørning er beliggende i et område, hvor det tertiære ler ligger i 70-80 m´s dybde (ca. kote 10 m),

hvilket er relativt højt i forhold til omkringliggende dalsystemer i undergrunden. I et område fra

Jeksen til det nordlige Hørning findes en begravet, dyb og smal vest-østgående dal – ”Hasselager-

Hørning-Jeksen-dalen”. I denne dal blev der på baggrund af 2 undersøgelsesboringer konstateret

vandførende sandlag til henholdsvis 165 m (B42, DGU nr. 88.1344, kote ca. -74 m) og 130 m’s

dybde (B41, DGU nr. 88.1346, kote ca. -74 m). Bundniveauet for vandførende sandlag i de

etablerede undersøgelsesboringer ligger således op til 85 m dybere end ved vandværket. Der er i

B42 konstateret et sammenhængende sandlag fra 36-164 m under terræn – i alt 128 m.

Figur 2 Profilsnit (V-Ø) af Gl. Hørning Vandværks indvindingsboringer.

 

Syd for Hørning ligger der ligeledes en dyb begravet dal, ”Beder-Mårslet-Stillingdalen”, som har et

forløb fra Hørning og videre mod øst til Tranbjerg/Mårslet. I denne dal er der ved en

undersøgelsesboring (B34, DGU nr. 98.1128) konstateret en dybde til det tertiære ler på 188 m (ca.

kote -135 m). Denne dal er dog mere komplekst opbygget end dalen vest for Hørning.

 

Tabel 1 Oversigt over boringer tilhørende Gl. Hørning Vandværk. Kolonnen vedrørende ”dæklag,

ler” viser i hver celle øverst antal m ler inden for de øverste 30 m, mens der i parentes vises antal

m ler over filterniveau. Boring nr. 1 (DGU nr. 88.224) er ikke længere aktiv, men blev sløjfet i

2004.

Grundvandkvalitet

De 7 indvindingsboringer ved Gl. Hørning Vandværk er filtersat i omtrent samme niveau (ca. 51-68

m under terræn), og de indvinder fra det samme grundvandsmagasin (se tabel 1). Dette er

forklaringen på den meget ensartede vandkvalitet i de 7 boringer. Råvandet fra

indvindingsboringerne er kalkmættet og nitratfrit. Vandtypen er C med et sulfatindhold mellem ca.

55-85 mg/l. Alle boringerne har et forhøjet indhold af jern (0,9-1,4 mg/l), mangan (0,16-0,32 mg/l)

og ammonium (0,08-0,21 mg/l). I to af boringerne (DGU nr. 88.224 og 88.925) er der også et

forhøjet indhold af fosfor (0,23-0,27 mg/l).

Kloridindholdet i det reducerede grundvand er lavt på ca. 22-35 mg/l.

Der er kun lavet sporstofanalyser i råvandet for nikkel, som viser et indhold under grænseværdien.

(Uddrag fra " Redegørelse for grundvandsressourcerne i Århus Syd-området", Århus Amt 2006)

Home